תקנון אתר SUN.SET

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר SUN.SET המנוהל על ידי סאן.סט דיזיין בע”מ, מס’ חברה 51-641211-1 (להלן: “החברה” או “אנחנו“) המשמש, בין היתר, כחנות מקוונת למכירת מוצרים לציבור הגולשות באינטרנט בישראל.

 1. כללי
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי מבקשת ו/או משתמשת ו/או מבצעת כל פעולה אחרת (להלן: “המשתמשת” או “את“) באתרים ו/או בדפי המכירה ו/או באפליקציות המנוהלים ו/או המופעלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות חלקים מהם (כולם יחד וכל אחד לחוד יקראו להלן: “האתר“).
  • תקנון זה, הכולל גם את מדיניות הפרטיות של החברה שהינה חלק בלתי נפרד ממנו, מהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה בכל הנוגע לביקור ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולות באתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הנוגע לרכישת מוצרים באופן מקוון ו/או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה.
  • הנך מתבקשת לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון רב ובשימת לב לפני שתעשי כל שימוש באתר ו/או בשירותיו. מובהר בזאת כי כניסה לאתר, גלישה בו וכן שימוש בשירותיו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו, כפופים לתנאי תקנון זה ומהווים הצהרה של המשתמשת כי קראה את הוראות תקנון זה והסכימה להם. אם אינך מסכימה לתנאים המפורטים להלן, הנך מתבקשת שלא לעשות שימוש באתר ו/או שירותיו.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יודגש כי, המשך השימוש באתר אף לאחר שינויו של תקנון זה, יחשב כהסכמה שלך לשינוי האמור; תקנון מעודכן של האתר יפורסם בכל עת בכתובת תנאי שימוש.

לאור האמור לעיל, אנחנו ממליצים לך לעיין בשימת לב בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר.

 • מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו ו/או לבטל כל רכישה שבוצעה באתר ו/או באמצעותו, למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 • בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, לרבות המקומות אחרים באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • האמור בתקנון זה בלשון נקבה נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.כמו כן, כל האמור בתקנון זה בלשון יחידה, מתייחס גם לרבות.
 • תקנון זה כתוב בשפה משפטית ופורמלית. אל תיבהלי ממנו! בכל שאלה או משהו שנראה לא ברור, את מוזמנת לפנות אלינו ב-einat@sunset.design. אנחנו מתחייבים לענות ולעזור ולסייע ככל שיידרש.
 1. הצהרות משתמשת באתר

בכל שימוש באתר, יראו אותך כמי שהצהירה כי:

 • את בעלת כשרות לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או משתמש שאינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: “האפוטרופוסים”) בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים והאפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.
 • את מחזיקה בכרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל, כתובת מייל פעילה ומספר טלפון תקין.
 • ברשותך הידע וכושר השיפוט הנחוצים על מנת להחליט האם להשתמש באתר ו/או לרכוש את המוצרים המוצעים בו.
 • את מאשרת שמלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של החברה בלבד. את לא תעתיקי, תפיצי, תציגי בפומבי או תמסרי לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל.
 • את תשתמשי באתר ו/או תרכשי מוצרים למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא לשם מכירה חוזרת (קרי, רכישת מוצרים באתר ומכירתם לאחרים) ו/או לכל מטרה עסקית ו/או מסחרית אחרת.
 • את מבינה ומסכימה שאין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
 • את מבינה שעל פי דין לא חלה עלייך כל חובה להזין את פרטייך באתר ו/או למסור מידע כלשהו בקשר עם השימוש באתר. בהתאם, כל מידע שיוזן ו/או יימסר על ידך בקשר עם האתר ו/או רכישת המוצרים בו, יוזן ו/או יימסר מרצונך ובהסכמתך החופשיים בלבד, וזאת, בין היתר, על מנת להיכלל במאגרי המידע של החברה וחברות קשורות אליה, כמפורט במדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, את מאשרת שידוע לו שייתכן וחלק מהשירותים באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו, תחייב אותך למסור פרטים מסוימים המפורטים כשדות חובה בטפסים מסוימים באתר.
 • את מאשרת שאת מבינה כי: (א) נתוני המוצרים המופיעים באתר ו/או הנמסרים על ידנו, כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים; וכי המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר לאתר על ידי יצרני ו/או משווקי המוצרים והוא באחריותם הבלעדית של אלו.
 1. הזמנת מוצרים באתר
  • הזמנת מוצרים באתר אינה טעונה רישום ו/או פתיחת חשבון באתר ואפשרית גם בסטטוס של אורחת (בכפוף למתן הפרטים שיידרשו לשם ההזמנה כאמור בסעיף 3.7 להלן).

יחד עם זאת, אם תפתחי חשבון באתר, תהי זכאית להנחה של 10% בקניה הראשונה שלך באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מעת לעת מבצעים ייעודיים נוספים למשתמשות שפתחו חשבון באתר.

ככל שבחרת לפתוח חשבון באתר, תקבלי שם משתמשת וסיסמא אישיות לצורך כניסה לחשבונך באתר. את חייבת לשמור בסוד, לא לגלות ולא להעביר לאחר את שם המשתמשת ו/או את הסיסמא האישיות. החברה מבהירה בזאת כי אינה בודקת האם שימוש בשם משתמשת ו/או סיסמת משתמשת כלשהיא מבוצע, בפועל, ע”י המשתמשת עצמה. לפיכך, כל כניסה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידך. את פוטרת בזאת את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בשם המשתמשת ו/או הסיסמא שלך (לרבות תוצאות השימוש בהם), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה באמצעי התשלום שלך ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמא שלך.

 • אנחנו עושים מאמץ כי המוצרים המוצעים למכירה באתר יימצאו במלאי החברה. יחד עם זאת, ייתכן כי לעיתים חלק מן המוצרים יאזלו מהמלאי, ובמקרה שכזה תהי רשאית לבטל את הזמנתך או לרכוש מוצר חליפי (בעל מהות דומה) מהאתר. הכמות המוצעת למכירה של כל מוצר והמידות המוצעות, אינן קבועות ומשתנות ממוצר למוצר, והרכישה תתבצע על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
 • אנו נהיה רשאים מפעם לפעם ולפי שיקול דעתנו, לשנות את מבחר המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או את מחירם ו/או תנאי הרכישה האחרים.

המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא”ל. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, את מודעת לכך שתחויבי בהתאם למחיר המעודכן.

 • תשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, תלושי שי וכיוב’.
 • על אף האמור לעיל, במקרים מיוחדים, אנו נהיה רשאים לאפשר תשלום באמצעי תשלום נוספים, ובמקרה כזו יכול ונדרוש עמלות טיפול מיוחדות ו/או מידע נוסף בקשר אלייך. רוצה לשלם שלא באמצעות כרטיס אשראי – פני אלינו ל 054-7688556 או לכתובת המייל einat@sunset.design .
 • לחיצה על כפתור “קניה”, “רכישה” או כפתור דומה, תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים ו/או לא מדויקים, לא מובטח כי הזמנה תושלם ו/או כי המוצרים שהזמנת יגיעו אלייך.
 • לאחר מילוי טופס הפרטיים האישיים, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי יועברו (באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בתקן PCI) לבדיקה ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, ניתן לך הודעה מתאימה כי הזמנה אושרה או נדחתה.

מובהר ומודגש כי רק לאחר אישור חברת האשראי יישלח לך אישור בדבר ביצוע ההזמנה לדואר האלקטרוני שהזנת בעת הרישום לאתר ו/או הליך הקנייה (“אישור ההזמנה“). כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אלייך אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף להזמנה.

היה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, תישלח לך הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה, בלא שתהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה.

 1. אספקת מוצרים
  • בעת ההזמנה, את תהי רשאית לבחור בין איסוף עצמי לבין אספקת המוצרים באמצעות משלוח לכתובת שתבחרי.
  • (א) אספקת המוצרים באמצעות משלוח תעשה לכתובת בישראל שתימסר על ידי המשתמש במהלך רכישת המוצר, באמצעות חברת שליחויות חיצונית, וכנגד תשלום דמי משלוח כפי שיוצגו למשתמש במהלך רכישת המוצרים; (ב) מועד האספקה המופיע באתר ו/או שיימסר לך על ידי החברה, הינו מועד משוער והמועד הסופי יתואם בין חברת השליחויות לבינך לאחר השלמת הרכישה; (ג) ככל שבעת אספקת המשלוח במועד שתואם כאמור, לא תהי נוכחת במקום, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לספק את המוצרים באמצעות מסירתם לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת או בהשארתם בסמוך לדלת, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין אספקת המוצרים כאמור; (ד) במידה ולא ניתן לבצע את האספקה עקב פרטיים שגויים שנמסרו על ידך (כתובת, מס טלפון וכיוב’), תחויבי בדמי משלוח נוספים ובדמי טיפול בגובה של 10% מעלות ההזמנה ולא פחות מ- 50 ₪.
  • אלא אם צוין במפורש אחרת בעת ביצוע ההזמנה: (א) דמי המשלוח יעמדו על 30 ₪ למשלוח רגיל שיגיע אלייך תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה או 40 ₪ ככל שתבחרי במשלוח מהיר שיגיע אלייך תוך 2 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה; (ב)בכל הזמנה בסכום העולה על 599 ₪, תהי זכאית למשלוח רגיל בלא תשלום נוסף.
  • איסוף עצמי יעשה במשרדי E-House, בניין בית טפר, רחוב תל גיבורים 5, קומה 3, תל אביב, בימי א’- ה’ בשעות 9:00-18:00, לאחר תיאום מראש; אנחנו נעדכן אותך תוך 2 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה, בדבר המועד שבו המוצרים שנרכשו יהיו זמינים לאיסוף.
  • במקרים מסוימים, יתאפשר גם משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. לפרטים ועלויות, צרי קשר בדוא”ל einat@sunset.design.
  • החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה תהיה רשאית להתנות את אספקת/מסירת המוצרים, בין במשלוח על יד שליח ובין באיסוף עצמי, בנוכחות בעלת כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה הרכישה ו/או בהצגת כרטיס האשראי /או תעודה מזהה של בעלת הכרטיס האשראי.
  • את מתחייבת להודיע לחברה בכתב, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מ- 14 ימים לאחר קבלת המוצרים (בין אם באמצעות שליח ובין אם באיסוף עצמי), על כל טענה כי המוצר הגיע אלייך שבור ו/או פגום בכל דרך שהיא.
 1. ביטול הזמנות/רכישות

ביטול הזמנות/רכישות שבוצעו באתר ו/או באמצעותו ו/או דרכו, יהא כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). מבלי לגרוע מהחוק כאמור, על ביטולי הזמנות/רכישות מהאתר יחולו ההוראות הבאות:

 • כל משתמשת שהזמינה מוצר באתר ו/או באמצעותו ו/או דרכו (להלן: “הרוכשת“), תהיה רשאית לבטל את הזמנתה ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה ועד לתום 14 ימים מיום אספקתו (באמצעות משלוח או באיסוף עצמי). ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998, על ידי מי שמלאו לה 65 שנים; או על ידי מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לה תעודה עולה – יוכל עשה עד תום ארבעה חודשים ממועד האספקה.
 • ביטול הזמנה לפני משלוח המוצר אלייך יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול ל-einat@sunset.design .

  המציינת את פרטייך, מספר ההזמנה וסכום ההזמנה. הודעה כאמור בסעיף 5.2 זה תכנס לתקופה בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי החברה, אלא אם קודם לכן תודיעה החברה בדוא”ל או בדרך אחרת לרוכשת כי המוצר כבר נשלח לרוכשת, שאז יחולו על ביטולו הוראות סעיף 5.3 להלן.

 • ביטול הזמנה לאחר משלוח המוצר לרוכשת יעשה באמצעות הודעה כאמור בסעיף 5.2 לעיל ובכפוף להשבתו לידי החברה של המוצר, על חשבון הלקוח, ארוז באריזתו המקורית, בלא שהתוויות שעל המור הוסרו באופן כלשהו ובלא שנפתח או נעשה בו שימוש כלשהו.

החזרת המוצר כאמור תעשה על ידי באמצעות איסוף על ידי שליח, באמצעות חברת שליחויות חיצונית, מן הכתובת אליה סופקה ההזמנה, וכנגד תשלום בסך 30 ₪ שיקוזז מן ההחזר שיינתן לך לפי הוראות סעיף 5.4 או 5.5 להלן.  הוראות סעיף 4.2 לעיל, תחולנה, בשינויים המחויבים, על המשלוח כאמור.

תוכלי גם להחזיר את המוצר בעצמך למשרדי E-House, בניין בית טפר, רחוב תל גיבורים 5, קומה 3, תל אביב, בימי א’- ה’ בשעות 9:00-18:00, לאחר תיאום מראש, ולא לשלם את דמי המשלוח כאמור.

מובהר כי ביטול ההזמנה ייכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת המוצר על ידי החברה, כשהוא במצבו כאמור לעיל.

 • במקרה של ביטול שבוצע בהתאם להוראות סעיפים 5.2 או3 לעיל, עקב פגם במוצרים או עקב אי התאמהבין המוצרים שרכש הרוכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת המוצרים במועד שנקבע –  החברה תחזיר לרוכשת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק מן התמורה בגין המוצר ששולמה על-ידי הרוכשת, תבטל את חיובה של הרוכשת בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהרוכשת דמי ביטול כלשהם.
 • במקרה של ביטול שבוצע בהתאם להוראות סעיפים 5.2 או 5.3 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 5.4 לעיל: (א)החברה תחזיר לרוכשת, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק מן התמורה בגין המוצר ששולמה על ידי הרוכשת; כשחיובה של המשתמשת בשל העסקה יבוטל ויימסר לה עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהרוכשת לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצרים שרכישת בוטלה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, וכן הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שהוצאו ל-ידה החברה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.
 • על אף האמור לעיל, החזרת פריט אחד שנקנה במבצע בו התקיימה הנחה רק בתנאי שקונים מספר פריטים, תבטל את ההנחה והפריטים שתבחרי להשאיר אצלך יחויבו על פי מחירם המקורי.

 • מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי תקנון זה או על פי כל דין, החברה תהא רשאית לבטל הזמנה שאושרה על ידה במקרים המפורטים להלן: (א) נפלה טעות קולמוס במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר; (ב) החברה סבורה כי הרוכשת עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג`; או (ג) הרוכשת הפרה איזה מהוראותיו האחרות של תקנון זה.
 • אין בהוראות סעיף 5 זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהרוכשת במקרה שהחזירה לחברה טובין שערכם פחת ביחס לערכם במועד משלוחם לרוכש.
 1. הגבלת אחריות
  • כל מידע שמופיע באתר ו/או שתקבלי מן החברה בכל דרך אחרת וכן כל שימוש במוצרים שיירכשו באתר, יינתנו ו/או ייעשו, לפי העניין, על בסיס “כמות שהם” (As-Is). אין בהצגתם והצעתם באתר של מוצרים משום מצג או התחייבות של החברה ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכייך ו/או למטרה מסוימת, והחברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים או היעדר שגיאות בתכנים באתר. התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.
  • החברה לא תהא אחראית בכל מקרה, ותהיה פטורה מכל אחריות, בקשר לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי מכל סוג שהוא, בין אם נגרמו כתוצאה מן השימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו ובין אם בקשר לכך; והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.
  • אחריות החברה לנזקים ישירים, תהיה מוגבלת אך ורק לתיקון ו/או החלפת מוצר, לפי שיקול דעתה של החברה.
  • החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי הפעלת האתר תהא, מאובטחת, מדויקת, שלמה, נטולת הפרעות, נקייה משגיאות, או נקייה מווירוסים, רכיבים מזיקים אחרים, או הגבלות תוכנה אחרות והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמשת בקשר עם איזה מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לנזקים ו/או הוצאות כלשהן שיגרמו כתוצאה מתקלות בחומרה או בתוכנה של המשתמשת או החברה או בקווי תקשורת המשמשים את המשתמשת או את החברה.
 1. מדיניות פרטיות

אנחנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגנה על המידע שאת משתפת במסגרת השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים. יש לך זכות לדעת כיצד אנחנו נוהגים במידע שאת מוסרת לנו ו/או שנאסף על ידנו, כאשר את משתמש באתר. בהתאם, סוג המידע הנאסף ו/או הנשמר על ידנו והאופן שבו אנחנו משתמשים במידע כאמור, מתוארים במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

 1. קישורים חיצוניים

החברה לא תישא באחריות כלפייך ו/או כלפי מי מטעמך בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, מהומות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מגפות, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, פעולות טרור ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

 1. דין סמכות שיפוטית

על תנאי שימוש אלו וכל הנובע ו/או הקשור לאתר ו/או לשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לכך.

 1. שירות לקוחות

אם יש לך כל שאלה אלינו, את מוזמן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בדוא”ל: einat@sunset.design.

רכישה מהנה! 🙂

עגלת קניות
התחילו להקליד כדי לראות מוצרים שאתם מחפשים.