מדיניות פרטיות

כללי

סאן.סט דיזיין בע”מ מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתרים ו/או בדפי המכירה ו/או באפליקציות המופעלים ו/או המנוהלים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה (להלן יחד, “החברה“), על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות ו/או יישומים ייעודיים אחרים (להלן, כולם יחד וכל אחד לחוד, “האתר“). בהתאם, החברה לא תעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

בכניסה לאתר, גלישה בו וכן שימוש בשירותיו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, מהווים הצהרה של המשתמש כאמור כי קרא את הוראות מדיניות פרטיות זו והסכים להם.

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות החברה בכל הקשור לפרטיות המשתמשים באתר, ובכלל זה, את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה), או בשירות כלשהו של החברה, ועל כל המידע הנמסר להחברה.

אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא”ל וכדו’) להחברה באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון תנאי השימוש באתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

המשתמש מודע לכך שהחברה תהיה רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה או בנוסף לה להסדרת מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת בכתובת מדיניות פרטיות.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

הכותרות במדיניות פרטיות זו מועדו נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.

 איסוף מידע

החברה עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר (לעיל ולהלן, “המידע“). המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור:

“מידע אקטיבי” – מידע שיימסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לאתר, שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו”ב). מידע כאמור יכול לכלול, בין היתר, שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא”ל, טלפון וכו’. מובהר כי ישנם תכנים ו/או שירותים שונים באתר אשר הצפיה ו/או השימוש בהם עשויים לדרוש הליך רישום, וכל הפרטים שיימסרו במסגרת רישום כאמור יהוו חלק מן המידע האקטיבי. מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים בכל אופן שהוא למסור פרטים כלשהם להחברה, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות באתר ו/או זכאות להטבות שונות).

“מידע פאסיבי” – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמש המשתמש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע (“Cookies”). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו”ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

החברה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, מסכים המשתמש כי החברה תכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע שברשותה ו/או שבבעלותה ו/או שמנוהלים על ידה, בין אם המאגרים כאמור רשומים ובין אם לאו.

השימוש במידע

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

 • התאמת חוויית השימוש של המשתמש באתר לתחומי העניין שלו, כדי להראות לך תוכן שעשוי לדעת החברה לעניין אותו וכדי להציג לו התוכן לפי העדפותיו.
 • מסירת מידע מנהלי למשתמש הקשור לשימוש באתר (למשל, כדי לבצע, להשלים או לאשר עסקה).
 • פישוט מנגנון העסקאות בין המשמש לבין החברה, על ידי יצירת טפסים באתר אשר יכללו מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמש באופן אוטומטי, מבלי שיצטרך למלא אותם בעצמו.
 • למטרות העסקיות הפנימיות של החברה, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.
 • לצורך ביצוע שירותי קניות/שירותים באתר הדורשים תשלום, החברה תהא רשאית לאסוף ממך את מספר כרטיס האשראי שלך, כתובת החיוב ומידע אחר הנוגע לרכישה. החברה תשתמש בפרטי התשלום שיסופקו לה על ידי המשתמש כאמור, אך ורק כדי לחייב את חשבון המשתמש בסכום הרכישה ולהשלים את הרכישה. מסירת פרטי התשלום כאמור להחברה, מהווה הסכמה של המשתמש להעברת הפרטים לצדדים שלישיים, כפי שיידרש על מנת לאשר ולבצע את הרכישה.
 • משלוח למשתמש, באמצעות דואר, דוא”ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטית וכיו”ב), מידע אינפורמטיבי אודות החברה, שירותיה ומוצריה, לרבות מוצרי צד שלישי שישווקו ו/או יופצו ו/או יוצעו למשתמש, כמו גם עלון חדשות (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין שלך, מידע בנוגע למוצרים שרכש המשתמש, ככל שרכש, או מוצרים ו/ו שירותים אחרים שעשויים, לדעת החברה לעניין את המשתמש, לרבות חומרים פרסומיים מטעם שותפי החברה, תוכן שיווקי, תוכן קידום מכירות ו/או תוכן הקשור לשינויים בשירותים בהם השתמש המשתמש או בשירותים הקשורים אליהם. המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות לקוחות החברה בדוא”ל einat@sunset.design או באמצעות לחיצה על הקישור (Unsubscribe) שבתחתית כל הודעת דוא”ל פרסומית שתישלח למשתמש מהחברה. כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי החברה. למען הסר ספק, מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותה של החברה לעשות שימוש במידע לכל המטרות האחרות המנויות בס”ק (א) – (ה) לעיל.
 • העברתו לחברות השולטות בהחברה ו/או לחברות הנמצאות עימה בשליטה משותפת, לצורך כל אחת מהמטרות המפורטות בס”ק (א) – (ו) לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה תדאג כי המידע שיישמר על ידה, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע של החברה ולא יועבר לצדדים שלישיים לשום שימוש מסחרי (למעט לחברות השולטות בהחברה ו/או לחברות הנמצאות עימה בשליטה משותפת).

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

 • החברה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
 • מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
 • משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
 • הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם החברה מעורבת.
 • במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני שלהחברה או מיזוג פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.

עיון במידע

כל משתמש זכאי לפנות להחברה לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של החברה. בנוסף, זכאי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו  ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל החברה רשאית בכל מקרה לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת המידע כמקובל בשוק, ובכלל זה אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים. האתר מאובטח היטב, והמשתמשים בו יכולים להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. בהתאם, החברה לא תישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מחטיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.

התנהלות צדדים שלישיים

בקשר עם מודעות המופיעות ו/או אשר יופיעו באתר על ידי שותפיה המפרסמים של החברה, יהיו אלו רשאים לזהות או לשמור “עוגייה” ייחודית במחשב המשתמש, שתאסוף מידע שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש, לרבות אודות שימושך באתר, כגון מספר צפיות במודעה, ולהשתמש במידע זה כדי להציג למשתמש מודעות פרסום (בכפוף לאי ביטול הסכמת המשתמש לקבל חומר פרסומי כאמור לעיל).

כמו כן, האתר ו/או הדיוור שיישלח למשתמש עשוי לכלול קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידי החברה ואינם נמצאים בבעלותה. שימוש ו/או עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ”ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ”ל ולא באתר, ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתרים הנ”ל.

 שימוש באתר על ידי ילדים

החברה רואה חשיבות רבה בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) והיא אינה אוספת או משתמשת במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחויבים לדווח על היותם קטינים להחברה ולהציג לה יפוי כח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות להחברה לצורך מחיקת מידע זה.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל).

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- einat@sunset.design .

עגלת קניות
התחילו להקליד כדי לראות מוצרים שאתם מחפשים.

הצטרפו לרשימת החופש שלנו

וקבלו קוד הנחה מיוחד לקניה הראשונה ומשלוח חינם לנרשמים